Nieuws van de gemeente Land van Cuijk

In deze web-rubriek brengt de gemeente Land van Cuijk nieuws over diverse actuele ontwikkelingen in de wijk. Daarnaast wordt u door de gemeente ook regelmatig geïnformeerd via het wijkblad ‘Kijk op de wijk’, bewonersbrieven, informatiebijeenkomsten et cetera.


Gezonde Buurten
Het landelijke project Gezonde Buurten is een initiatief van het ministerie van VWS. In Nederland worden in totaal twaalf Gezonde buurten gecreëerd, in acht gemeenten. Twee van deze Gezonde Buurten worden in de gemeente Cuijk gerealiseerd; in de wijken Padbroek en de Valuwe. In een Gezonde Buurt draait het om de bewoners en om de drie thema’s ‘Spelen/Bewegen’, ‘Ontmoeten’ en ‘Natuur’. We willen graag dat bewoners gezond en gelukkig opgroeien en leven in hun eigen buurt. De drie thema’s kunnen daar een goede bijdrage aan leveren. Er moet voldoende uitdagende ruimte zijn voor kinderen om te spelen en volwassenen worden ook uitgenodigd om te bewegen. In een gezonde buurt is voldoende ruimte voor natuur, zodat mens en dier zich hier prettig voelen. Daarnaast zorgt een actieve buurtgemeenschap ervoor dat mensen elkaar ontmoeten en samen werken aan het ‘beter’ maken van hun eigen buurt.
In elke Gezonde Buurt ontwerpt en realiseert de gemeente goedbezochte buurtplekken waar spelen, ontmoeten en natuur samengaan. In de Valuwe loopt het project in twee delen: het toekomstige park fase 3 en 4 en op basisschool De Regenboog. De bewoners (kinderen en volwassenen) hebben meegedacht over het ontwerp van het park in fase 3 en 4. Een park gaat tenslotte pas echt leven als de mensen er graag en veel komen, als er activiteiten zijn waar mensen aan mee kunnen doen en als mensen elkaar ontmoeten op informele wijze in het park. Daarvoor is het nodig dat men elkaar kent of leert kennen. Daarom organiseren we vanuit het project Gezonde Buurten ook een aantal activiteiten in het jaar. Deze activiteiten worden bedacht én georganiseerd door de bewoners, met ondersteuning vanuit de gemeente, Sociom, IVN en Jantje Beton.
In 2019 zijn vanuit dit project verschillende activiteiten in de Valuwe georganiseerd: Kick off Gezonde Buurten met een presentatie van het parkontwerp; (paas)eieren schilderen in Mfa De Valuwe met zo’n 80 kinderen; een wijk-picknick in het toekomstige park met zo’n 100 buurtbewoners; kinderen hebben vogelhuisjes gemaakt/versierd en voedermandjes gevlochten voor het park (deze worden in december opgehangen in het park, zodat de vogels een fijne plek hebben in de winter).


Bij basisschool De Regenboog hebben kinderen nagedacht over het ontwerp van het speelplein en de omliggende openbare ruimte. Dit speelterrein wordt in de komende periode opnieuw ingericht. Omdat het speelterrein deels openbare ruimte is zien we graag dat kinderen er ook na schooltijd gebruik van maken. Op die manier krijgen ze meer beweging en spelen ze met buurtgenootjes in een groene omgeving. Ook op basisschool De Regenboog zullen we dit schooljaar een aantal activiteiten organiseren, zodat het een levendig speelterrein wordt met betrokkenheid van kinderen én volwassenen

Wereldtuin Verdeliet

De Wereldtuin Verdeliet is een ecologische voedsel - en ontmoetingstuin, die bewustwording stimuleert door het doorgeven van over natuur en gezondheid. Hierbij kunt u denken aan ecologisch (moes)tuinieren, omgaan met de bodem, planten, bloemen en bijen. Verdeliet organiseert schoolactiviteiten voor leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs en geeft lezingen, cursussen en workshops. In mei is de Voedselapotheek bij Verdeliet gestart, als onderdeel van het wijkproject ‘Samen eten & ontmoeten’. Het proefproject richt zich op de betekenis en effecten van gezond eten voor je gezondheid! Vanuit het streven naar duurzaamheid wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van tweedehands materialen en hergebruik van middelen.

 

Wereldtuin Verdeliet wil vrijwilligers met een bepaalde kwetsbaarheid meer zelfredzaam maken en hun netwerk dusdanig versterken dat de afhankelijkheid van zorg en ondersteuning afneemt of – indien mogelijk – verdwijnt. Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen die willen werken/verblijven in een groene omgeving om daarmee te voorkomen dat dagbesteding met een indicatie nodig is. Of het gaat om mensen die toe zijn aan een volgende stap door het doen van vrijwilligerswerk (als onderdeel van de dagbesteding) of mensen die een re-integratietraject volgen, nieuwkomer zijn en/of zich eenzaam voelen. Hiervoor wordt – nog meer dan voorheen – intensiever de samenwerking aangegaan met gemeenten, aanbieders van dagbesteding en andere organisaties. Een voorbeeld hiervan is de toekomstige samenwerking met Sociom om mensen met een verstandelijke beperking als vrijwilliger in te gaan zetten bij Verdeliet.

Beheer en onderhoud
Het groenonderhoud in de wijk de Valuwe wordt de komende jaren verzorgd door medewerkers van de IBN. Hiervoor is een vierjarige overeenkomst gesloten. Ook het maaiwerk is opnieuw aanbesteed en het afgelopen seizoen uitgevoerd door het bedrijf Engelen Groen uit Uden. De uitvoering is goed verlopen en de overeenkomst met dit bedrijf loopt nu nog drie jaren.

Herontwikkeling woningbouw Robijnlaan en Mgr. Zwijssenstraat

Voor beide projecten zijn bewonersbijeenkomsten gehouden in september. De uitkomsten van deze omgevingsdialogen worden nu nader bekeken en afgewogen. Het college van burgemeester en wethouders wil in het eerste kwartaal van 2020 een of meerdere voorkeursmodellen per locatie voorleggen aan de gemeenteraad.

 

Bouw 11 woningen Region Vastgoedontwikkeling

De gemeente en ontwikkelaar Region Vastgoedontwikkeling zijn in overleg om te komen tot een (definitieve) koopovereenkomst. Het gaat hierbij om de bouw van elf grondgebonden woningen in het betaalbare segment die zullen verrijzen aan de Goudenrijderstede en De Valuwsedijk. De bouw van deze elf woningen maakt deel uit van een fasegewijze revitalisering van de Valuwe.

 

Woningbouw Goudenrijderstede
P & R Projectontwikkeling B.V. heeft bij de gemeente een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend voor het nieuwbouwplan ‘De Gouden Rijder’. Het plan omvat vier levensloopbestendige twee-onder-een-kapwoningen, gelegen aan de Goudenrijderstede. Het betreft de laatste woningen van fase 1 van de Revitalisering. Woningcorporatie Mooiland heeft deze bouwlocatie verkocht aan een commerciële ontwikkelaar/bouwer. De vergunningaanvraag is op dit moment in behandeling bij de gemeente