Nieuws van de gemeente…..

In deze web-rubriek brengt de gemeente Cuijk nieuws over diverse actuele ontwikkelingen in de wijk. Daarnaast wordt u door de gemeente ook regelmatig geïnformeerd via het wijkblad ‘Kijk op de wijk’, bewonersbrieven, informatiebijeenkomsten et cetera.

Verkoop gemeentelijke kavels Katwijkseweg
Nagenoeg alle kavels aan de Katwijkseweg zijn verkocht (zie www.cuijkwoont.nl/kavels/cuijk-katwijkseweg. Op kavel 23 loopt nog een optie; de kavels 25 en 27 zijn nog beschikbaar.

 

Informatie 20 nov 2019

Snelfietsroute

Fase 2c

Fase 3 en 4

Gezonde Buurten

Wereldtuin Verdeliet

Parkeerplaats Verdeliet

Leefbaarheid in de wijkBeheer en onderhoud  

Nieuwe gymzaal Robijnlaan

Herontwikkeling woningbouw Robijnlaan en Mgr. Zwijssenstraat

Bouw 11 woningen Region Vastgoedontwikkeling

Woningbouw Goudenrijderstede


Snelfietsroute

De voorbereidende werkzaamheden voor de snelfietsroute (gedeelte Molenstraat-Zadelmakersdreef) zijn volop in gang. De vervanging van de gas- en waterleidingen is in uitvoering en de glasvezelbekabeling wordt de komende weken aangelegd. Daarna start aannemer BAM Infra Regionaal in december met het kappen van bomen. Bij goed weer begint BAM in februari 2020 met de aanleg van de snelfietsroute. Vóór dat moment ontvangen bewoners een brief met daarin meer informatie over de planning en wegafzettingen tijdens de werkzaamheden. Ook wordt er in januari een informatiebijeenkomst over de geplande werkzaamheden.

Fase 2c
Woningcorporatie Mooiland wil nog dit jaar starten met de voorbereidingen voor de bouw van een appartementencomplex (27 appartementen) achter en opzij van Mfa De Valuwe. Zoals het er nu naar uitziet starten de eerste werkzaamheden voor deze fase 2c – het uitgraven van de bouwkuip – vanaf week 48 (eind november). Ook het voorbereiden van de tijdelijke verkeerssituatie (omleidingen) begint in die periode. Zodra het bouwterrein is afgezet treedt de gewijzigde verkeerssituatie in werking. Vanaf medio januari 2020 geldt dan in de Robijnlaan tijdelijk éénrichtingsverkeer. Op momenten waarop er door het bouwbedrijf hijswerkzaamheden worden uitgevoerd (tijdens werktijden) is de Robijnlaan in beide richtingen afgesloten. Direct omwonenden worden over (de gevolgen van) de werkzaamheden geïnformeerd via een brief. Wij vragen uw begrip voor de eventuele overlast, die helaas niet altijd te vermijden is.

Fase 3 en 4
Ook in fase 3 en 4 wordt volop gewerkt aan een nog mooiere wijk. De werkzaamheden in de Goudenrijderstede zijn afgerond; de Keurvorsterstede wordt eind december opgeleverd en de Vuurijzerstede is in maart 2020 gereed. Alle planningen zijn vanzelfsprekend onder voorbehoud van werkbaar weer.
Het voorlopig ontwerp van het park in fase 3 en 4 is eerder aan wijkbewoners gepresenteerd. De gemeente is nu bezig met de uitwerking van dit plan naar een zogenaamd definitief ontwerp. Op dit moment wordt er dus gewerkt aan de uitwerking van de verschillende onderdelen. De gemeente richt zich daarbij allereerst op fase 3, omdat dit al klaar ligt voor definitieve afwerking. Maar ook de invulling van fase 4 wordt meegenomen, zodat er een totaaloverzicht ontstaat, inclusief de kosten. Zodra het uitgewerkte definitieve ontwerp en de kostenraming beschikbaar zijn, worden de werkgroep en inwoners hierover geïnformeerd. In fase 3 zijn straks onder andere een bootcamp, beplanting wadi’s en een zandwaterspeelplek te vinden. Voor de bootcamp heeft de gemeente contact gehad met de bewonerswerkgroep die hierover heeft meegedacht. Voor de vaste beplanting wordt een ontwerp gemaakt en voor de waterzandspeelplaats gebruikt de gemeente de input uit een workshop die met basisschoolkinderen is gehouden. De planning is dat dit alles kan worden uitgevoerd in het eerste kwartaal van 2020.

Gezonde Buurten
Het landelijke project Gezonde Buurten is een initiatief van het ministerie van VWS. In Nederland worden in totaal twaalf Gezonde buurten gecreëerd, in acht gemeenten. Twee van deze Gezonde Buurten worden in de gemeente Cuijk gerealiseerd; in de wijken Padbroek en de Valuwe. In een Gezonde Buurt draait het om de bewoners en om de drie thema’s ‘Spelen/Bewegen’, ‘Ontmoeten’ en ‘Natuur’. We willen graag dat bewoners gezond en gelukkig opgroeien en leven in hun eigen buurt. De drie thema’s kunnen daar een goede bijdrage aan leveren. Er moet voldoende uitdagende ruimte zijn voor kinderen om te spelen en volwassenen worden ook uitgenodigd om te bewegen. In een gezonde buurt is voldoende ruimte voor natuur, zodat mens en dier zich hier prettig voelen. Daarnaast zorgt een actieve buurtgemeenschap ervoor dat mensen elkaar ontmoeten en samen werken aan het ‘beter’ maken van hun eigen buurt.
In elke Gezonde Buurt ontwerpt en realiseert de gemeente goedbezochte buurtplekken waar spelen, ontmoeten en natuur samengaan. In de Valuwe loopt het project in twee delen: het toekomstige park fase 3 en 4 en op basisschool De Regenboog. De bewoners (kinderen en volwassenen) hebben meegedacht over het ontwerp van het park in fase 3 en 4. Een park gaat tenslotte pas echt leven als de mensen er graag en veel komen, als er activiteiten zijn waar mensen aan mee kunnen doen en als mensen elkaar ontmoeten op informele wijze in het park. Daarvoor is het nodig dat men elkaar kent of leert kennen. Daarom organiseren we vanuit het project Gezonde Buurten ook een aantal activiteiten in het jaar. Deze activiteiten worden bedacht én georganiseerd door de bewoners, met ondersteuning vanuit de gemeente, Sociom, IVN en Jantje Beton.
In 2019 zijn vanuit dit project verschillende activiteiten in de Valuwe georganiseerd: Kick off Gezonde Buurten met een presentatie van het parkontwerp; (paas)eieren schilderen in Mfa De Valuwe met zo’n 80 kinderen; een wijk-picknick in het toekomstige park met zo’n 100 buurtbewoners; kinderen hebben vogelhuisjes gemaakt/versierd en voedermandjes gevlochten voor het park (deze worden in december opgehangen in het park, zodat de vogels een fijne plek hebben in de winter).


Bij basisschool De Regenboog hebben kinderen nagedacht over het ontwerp van het speelplein en de omliggende openbare ruimte. Dit speelterrein wordt in de komende periode opnieuw ingericht. Omdat het speelterrein deels openbare ruimte is zien we graag dat kinderen er ook na schooltijd gebruik van maken. Op die manier krijgen ze meer beweging en spelen ze met buurtgenootjes in een groene omgeving. Ook op basisschool De Regenboog zullen we dit schooljaar een aantal activiteiten organiseren, zodat het een levendig speelterrein wordt met betrokkenheid van kinderen én volwassenen

Wereldtuin Verdeliet

De Wereldtuin Verdeliet is een ecologische voedsel - en ontmoetingstuin, die bewustwording stimuleert door het doorgeven van over natuur en gezondheid. Hierbij kunt u denken aan ecologisch (moes)tuinieren, omgaan met de bodem, planten, bloemen en bijen. Verdeliet organiseert schoolactiviteiten voor leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs en geeft lezingen, cursussen en workshops. In mei is de Voedselapotheek bij Verdeliet gestart, als onderdeel van het wijkproject ‘Samen eten & ontmoeten’. Het proefproject richt zich op de betekenis en effecten van gezond eten voor je gezondheid! Vanuit het streven naar duurzaamheid wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van tweedehands materialen en hergebruik van middelen.

 

Wereldtuin Verdeliet wil vrijwilligers met een bepaalde kwetsbaarheid meer zelfredzaam maken en hun netwerk dusdanig versterken dat de afhankelijkheid van zorg en ondersteuning afneemt of – indien mogelijk – verdwijnt. Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen die willen werken/verblijven in een groene omgeving om daarmee te voorkomen dat dagbesteding met een indicatie nodig is. Of het gaat om mensen die toe zijn aan een volgende stap door het doen van vrijwilligerswerk (als onderdeel van de dagbesteding) of mensen die een re-integratietraject volgen, nieuwkomer zijn en/of zich eenzaam voelen. Hiervoor wordt – nog meer dan voorheen – intensiever de samenwerking aangegaan met gemeenten, aanbieders van dagbesteding en andere organisaties. Een voorbeeld hiervan is de toekomstige samenwerking met Sociom om mensen met een verstandelijke beperking als vrijwilliger in te gaan zetten bij Verdeliet.

Parkeerplaats Verdeliet
Naast de extra ruimte die Verdeliet tijdelijk in gebruik gaat nemen voor de uitbreiding van zorg- en tuindersactiviteiten, krijgt de wereldtuin tijdelijk beschikking over een extra stukje grond op het voormalige Merlet-terrein. Dit laatste is bedoeld voor het parkeren van auto’s van leden en gebruikers. Het gaat om een parkeerruimte voor 9 auto’s. Voor de toegang tot het parkeerterrein wordt dan gebruik gemaakt van de bestaande ingang aan de Wolweversgaarde. Deze tijdelijke parkeerruimte komt in het begin van 2020 beschikbaar.

Leefbaarheid in de wijk

In de wijk de Valuwe is in de afgelopen vijftien jaar veel geïnvesteerd in de verbetering van de fysieke en sociale infrastructuur. Zo hebben bewoners gezamenlijk met Mooiland en de gemeente Cuijk energie en geld ingezet om de leefbaarheid van de wijk te verbeteren. ‘Revitalisering’ is daarbij het leidend begrip geworden, dat niet alleen een grootschalige herstructurering van de woningvoorraad en een herinrichting van de openbare ruimte tot gevolg heeft, maar ook tot versterking van de sociale cohesie in de wijk op basis van een sociale agenda kan leiden.

De werkgroep sociaal – bestaande uit vertegenwoordigers van wijkraad, Mooiland en gemeente – richt zich op het versterken van deze sociale cohesie. Dit gebeurt op allerlei manieren, maar is vaak gekoppeld aan de organisatie van activiteiten. Deze activiteiten worden mede ondersteund vanuit de Buurtbudgetten. Dit is geld dat de wijkraad aan goede initiatieven uitreikt. Dit geld wordt beschikbaar gesteld door Mooiland en de gemeente. Heeft u ook een goed initiatief voor uw wijk? Via www.devaluwe.nl/werkgroep-buurtbudgetten/werkgroep-buurtbudgetten kunt u hiervoor een aanvraag doen.

Beheer en onderhoud
Het groenonderhoud in de wijk de Valuwe wordt de komende jaren verzorgd door medewerkers van de IBN. Hiervoor is een vierjarige overeenkomst gesloten. Ook het maaiwerk is opnieuw aanbesteed en het afgelopen seizoen uitgevoerd door het bedrijf Engelen Groen uit Uden. De uitvoering is goed verlopen en de overeenkomst met dit bedrijf loopt nu nog drie jaren.

Nieuwe gymzaal Robijnlaan
De plek van het oude gebouw van het Merletcollege aan de Robijnlaan wordt in verschillende fases her-ontwikkeld. In de eerste fase wordt een nieuwe gymzaal gerealiseerd. Deze gymzaal vervangt de bestaande, verouderde gymzaal aan de Mgr. Zwijssenstraat, die na ingebruikname van de nieuwe gymzaal wordt gesloopt. De hoofdgebruikers van de nieuwe gymzaal zijn basisscholen ’t Startblok en De Regenboog. Daarnaast zal ook een aantal verenigingen gebruik gaan maken van deze sportzaal. De basisscholen en de verenigingen zijn al in een vroeg stadium bij het ontwerp betrokken, zodat er zoveel mogelijk rekening gehouden kan worden met hun wensen. Op 19 juni is er in Mfa De Valuwe een informatieavond gehouden, waar de plannen (ontwerp) bekeken konden worden. De gymzaal kan naar verwachting bij de start van het nieuwe schooljaar (augustus 2020) in gebruik worden genomen. De gymzaal krijgt natuurlijk een naam. De leerlingen van groep 6, 7 en 8 van de basisscholen ’t Startblok en de Regenboog gaan deze naam bedenken.

Herontwikkeling woningbouw Robijnlaan en Mgr. Zwijssenstraat

Voor beide projecten zijn bewonersbijeenkomsten gehouden in september. De uitkomsten van deze omgevingsdialogen worden nu nader bekeken en afgewogen. Het college van burgemeester en wethouders wil in het eerste kwartaal van 2020 een of meerdere voorkeursmodellen per locatie voorleggen aan de gemeenteraad.

 

Bouw 11 woningen Region Vastgoedontwikkeling

De gemeente en ontwikkelaar Region Vastgoedontwikkeling zijn in overleg om te komen tot een (definitieve) koopovereenkomst. Het gaat hierbij om de bouw van elf grondgebonden woningen in het betaalbare segment die zullen verrijzen aan de Goudenrijderstede en De Valuwsedijk. De bouw van deze elf woningen maakt deel uit van een fasegewijze revitalisering van de Valuwe.

 

Woningbouw Goudenrijderstede
P & R Projectontwikkeling B.V. heeft bij de gemeente een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend voor het nieuwbouwplan ‘De Gouden Rijder’. Het plan omvat vier levensloopbestendige twee-onder-een-kapwoningen, gelegen aan de Goudenrijderstede. Het betreft de laatste woningen van fase 1 van de Revitalisering. Woningcorporatie Mooiland heeft deze bouwlocatie verkocht aan een commerciële ontwikkelaar/bouwer. De vergunningaanvraag is op dit moment in behandeling bij de gemeente